Informácie a prístup k osobným údajom

Informácie a prístup k osobným údajom
dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

1. Identifikácia a kontaktné údaje správcu: 6clickz s.r.o., zapísaná vo verejnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka 39317/V, so sídlom: Kurská 29, 040 22 Košice, Slovenská republika.
2. Subjekty údajov: zákazníci a dodávatelia správcu.
3. Rozsah osobných údajov: Údaje uvedené v dokumentoch predložených zákazníkom / zhotoviteľom správcovi potrebnému na vykonanie zmluvy, údaje poskytnuté používateľom vo webovom formulári na odoslanie správy na stránke www.6clickz.com/sk.
4. Účely spracovania: poskytovanie tovaru/služieb, zasielanie newsletterov, spracovanie správy zaslanej prostredníctvom webového formulára na adrese www.6clickz.com/sk.
5. Právny základ pre spracovanie (názov): plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, oprávnený záujem.
6. Zámer správcu odovzdať osobné údaje do tretích zemí alebo medzinárodnej organizácii: správca nepredáva.
7. Obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje spracúvať: počas plnenia zmluvy, do doby odhlásenia od newsletterov, poprípade vznesenie námietky podľa čl. 21 GDPR, tým nie je dotknuté spracovávanie v rozsahu zákonných archivačných lehôt
8. Práva podľa GDPR: Podľa GDPR má subjekt údajov určité práva: právo požadovať od spoločnosti prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, alebo obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR a právo vymazať osobné údaje podľa čl. Článok 17. odstavec 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýka sa spracovania na základe uzavretej zmluvy). Okrem toho máte právo namietať proti spracovaniu podľa Čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR zaslaním e-mailu na adresu gdpr@6clickz.com.
9. Ak sa subjekt domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov, má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk).
10. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou.
11. Neexistuje žiadny automatizovaný proces rozhodovania alebo profilovania.