Informace a přístup k osobním údajům

Informace a přístup k osobním údajům
dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce: 6CLICKZ s.r.o., zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296107, se sídlem: Legerova 1820/39, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika.
2. Subjekty údajů: zákazníci a dodavatelé správce.
3. Rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných zákazníkem/dodavatelem správci potřebných pro plnění smlouvy, údaje uvedené uživatelem ve webovém formuláři pro poslání zprávy na www.6clickz.com.
4. Účely zpracování: poskytování zboží/služeb, posílání newsletterů, vyřízení zprávy poslané prostřednictvím webového formuláře na www.6clickz.com.
5. Právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem.
6. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce nepředává.
7. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy, do doby odhlášení z odběru newsletterů, popř. vznesení námitky dle čl. 21 GDPR, tím není dotčeno zpracovávání v rozsahu zákonných archivačních lhůt
8. Práva dle GDPR: Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se zpracovávání dle uzavřené smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu gdpr@6clickz.com.
9. V případě, že se subjekt domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
10. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.
11. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.