Kdy a jak můžeme ochránit výrobek?

Provozovatelé e-shopů jsou často i výrobci svých produktů. Pokud nějaký takový výrobek máme, určitě ho budeme chtít právně ochránit, aby ho nemohla zkopírovat konkurence. Důležité je vědět, že můžeme chránit jak technické řešení výrobku, tak jeho design. Pro obojí je ale potřeba splnit několik podmínek. Jakým způsobem na to myslí česká legislativa a co všechno můžeme chránit?

Český právní systém umožňuje výrobcům ochránit funkčnost a design výrobku, případně i jeho název a označení původu. Funkčností se rozumí technická řešení výrobků, která chrání patenty a užitné vzory. Design výrobku, pokud splňuje podmínky, může být také chráněn. V českém právu k tomu můžeme využít institut známý jako průmyslový vzor. Pojďme se zaměřit na jednotlivé druhy ochrany.

Jak získat patent?

Patenty upravuje zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Ten se detailně zabývá tím, co všechno musí technické řešení splňovat. Jde hlavně o splnění tří podmínek zároveň: vynález je nový, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelný. Navíc ale zákon mnoho takových řešení vylučuje – například pokud by se využití takového vynálezu příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.
Patent nemůže být udělen pro nové odrůdy rostlin, plemena zvířat ani na novou matematickou metodu, objev, vědeckou teorii, estetický výtvor, různé plány, pravidla, nebo výsledky duševní činnosti. Zákon vylučuje získání patentu i na počítačové programy, hry, obchodní činnosti a praktiky.

Podmínky pro získání patentu

První podmínkou, tedy novostí, se rozumí, že vynález nesmí být před podáním přihlášky zpřístupněn veřejnosti. O možnost získat patent tedy přijdete ve chvíli, kdy technické řešení výrobku zveřejníte třeba na internetu nebo nabídnete k vyzkoušení zákazníkům/klientům. V rámci zákona ale existují dvě výjimky – v době ne delší než šest měsíců před podáním přihlášky můžete řešení vystavit na úředně uznané výstavě. Druhá výjimka hovoří o zveřejnění osobou, která nefiguruje mezi tzv. spolupůvodci a je zjevné, že se vás někdo snaží poškodit.
Druhou podmínku, vynálezeckou činnost, zákon vysvětluje jako situaci, kdy pro odborníka takové nové řešení nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Jednodušeji řečeno – je to řešení, které i odborník musel nějakou chvíli vyvíjet.
Třetí podmínkou je tzv. průmyslová využitelnost. To znamená, že výrobek je možné využívat v průmyslu, zemědělství a dalších oblastech hospodářství.

Abyste mohli požádat o udělení patentu u Úřadu průmyslového vlastnictví, je potřeba podat přihlášku. Co všechno musí přihláška obsahovat, stanovuje vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů. A poplatky? Za podání přihlášky zaplatíte 1 200 Kč (600 Kč, pokud jste původce), za úplný průzkum 3 000 Kč.

Jak ochránit design výrobku?

Problematiku podoby výrobku upravuje zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů (…), který průmyslový vzor charakterizuje jako vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Pro ochranu designu výrobku je potřeba splnit dvě podmínky. Průmyslový vzor musí být nový a zároveň musí mít individuální povahu.

Pro podmínku novosti platí, že žádný stejný průmyslový vzor nebyl zveřejněn dřív nikde jinde ve světě (nejen v České republice). Nelze tedy přihlašovat vlastní vzor výrobku, který už jsme někde, třeba v zahraničí, viděli. V případě individuální povahy jde o to, že nelze zapsat takové průmyslové vzory, které jsou si příliš podobné a kupující by si dotyčné výrobky mohl snadno splést.

Přihlášku průmyslového vzoru je třeba podat rovněž u Úřadu průmyslového vlastnictví. Podání přihlášky vás vyjde na 1 000 Kč (původce zaplatí 500 Kč), prodloužení o 5 let 3 000 Kč, dalších 5 let vychází na 6 000 Kč, pak se částka za prodloužení dál zvyšuje. Přehled všech poplatků najdete v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Informace v textu byly převzaty z článků Evy Knirschové pro Shoptet Blog.